Retningslinjer for økonomi styring

Retningslinje vedr. økonomistyring

Retningslinjer vedr. kredsens økonomi.

I vores kreds er retningslinjerne omkring økonomien beskrevet i vores vedtægter:

§4              
Kontingent til Kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af Kredsstyrelsen udarbejdet budget for det følgende regnskabsår.

Stk. 5
Budget- og regnskabsåret er 1.1.-31.12.

 

§ 8   

Stk. 2
Kredsens regnskaber revideres af en statsautoriseret (eller registreret) revisor.

Stk. 3
Kredsformand og kredskasserer tegner hver for sig og/eller sammen Fredensborg Lærerforening, herunder Særlig Fond, i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen.

 

Hertil har vi vedtaget følgende retningslinjer for den daglig drift, der genbesøges ved konstituering:

  • Kredsens kasserer fremlægger 4 gange årligt et perioderegnskab for den øvrige styrelse, hvor der gøres særskilt rede for medlemsudviklingen.
  • Kredsens kasserer beder løbende, ved hver måneds afslutning, et andet kredsstyrelsesmedlem påse, at der er overensstemmelse mellem det bogførte i regnskabet og det faktisk indestående i banken.
  • Kredsens kasserer deltager i FAK kassererforum og løbende efteruddannelse.
  • Kredskasserer og kredsformand kan maksimalt købe for kr. 5.000 uden at have drøftet indkøbet med de øvrige kredsstyrelsesmedlemmer. Fx ved indkøb eller betaling af større arrangementer, nyindkøb af møbler, IT udstyr eller lign.
  • Kredskasserer og kredsens formand har adgang til konti, eboks, SKAT, samt adgang til kredsens regnskabsprogram. Kredsens eksterne revisor har endvidere adgang til regnskabsprogram og SKAT.
  • Ved omlægning af depoter, optagelse af lån eller lign., inddrages hele kredsstyrelsen i processen. Vi henter altid sparring hos Lån og Spar bank, der deltager som rådgiver på et møde.
  • Ved køb af fast ejendom indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
  • Kredsens kasserer aflægger årligt en skriftlig beretning forud  for og på generalforsamlingen.
    Mundtlig fremlæggelse af regnskab og budget på generalforsamlingen skal udføres af kasserer eller formand.

Behandlet og vedtaget i Kredsstyrelsen, Fredensborg Lærerkreds december 2022